image image image image

مسعود ایزدی قهرمان موی بوران میانمار را در هم کوبید

مسعود ایزدی ستاره موی تای جهان در مورخ 3 نوامبر 2011 در شهر ماندلی میانمار در یک بازی قدرتمندانه و یک طرفه قهرمان موی بوران آن کشور را در هم کوبید که با توجه به میزبانی داوران رای به مساوی بازی دادند .