image image image image

مسعود ایزدی قهرمان موی تای نیوزلند را شکست داد

مسعود ایزدی قهرمان ارزنده موی تای ایران و جهان در مورخ یکشنبه 9 اکتبر 2011   در منطقه سوموت سوکام تایلند در 3 راند قهرمان موی تای نیوزلند را شکست داد مسابقات فوق بطور زنده در بیش از 200 کشور جهان پخش گردید.