image image image image

WBC

WBC موی تای:
WBC موی تای زیر نظر شورای جهانی بوکس WBC تاسیس شده است . (WBC ) موی تای یک سازمان خصوصی با مجوز قانونی است که موی تای حرفه ای و مسائل مربوط به آن را در مقیاس عمومی سرپرستی می کند. این سازمان توسط شورای جهانی بوکس و سازمان ورزش تایلند اداره می شود . (WBC ) موی تای مسئولیتهای و فعالیتهای موی تای را در تمام جهان بر اساس شرایط و قوانین خودش به کار می گیرد در جهت توسعه موی تای حرفه ای ؛ تاسیس (WBC ) موی تای بر می گردد به ملاقات تاریخی ریاست (WBC ) آقای خوزه سلیمان با پادشاه تایلند در روز 22 نوامبر 2001 ، پس از این دیدار سازمان (WBC ) موی تای تاسیس شد . و ریاست آن را آقای Kovid Bhakdibhumi بر عهده دارد. اهداف این سازمان: 1- هدف WBC موی تای آسان سازی و اجازه رقابت جهانی موی تای حرفه ای است . 2 ـ سازمان دادن مسابقات جهانی موی تای در تمام وزنها با بالاترین سطح رقابتهای حرفه ای 3 ـ توسعه و گسترش دادن موی تای در سراسر جهان و فراهم ساختن شرایط رشد موی تای به عنوان بهترین و قوی ترین هنر رزمی جهان WBC با حمایت از موی تای قصد دارد این ورزش در جهان محبوبیت بیشتری کسب کند . قوانین و آیین نامه : تمام مسابقات موی تای قهرمانی ـ بخش اداری زیر نظر کمیسیون WBC موی تای است . که شامل سازمان دادن کنترل کردن و نظارت موی تای حرفه ای در قائده و آیین نامۀ معین و در چهارچوب قانون ورزش کشور تایلند.