image image image image

آرجان مسعود ایزدی چهره جهانی موی تای ایران بعنوان دستیار ریاست جهانی موی تای AITMA & IMTF مدیر فنی تورنمت Wat Bangkung

آرجان مسعود ایزدی چهره جهانی موی تای ایران بعنوان دستیار ریاست جهانی موی تای AITMA & IMTF مدیر فنی تورنمت Wat Bangkung در مورخ سوم آگوست  2019

 

دومین جشنواره بین المللی موی تای ،موی بوران و وای کرو Wat Bangkung در مورخ سوم آگوست 2019  توسط
انیستیتوی هنرهای رزمی تایلند AITMA و فدراسیون بین المللی موی تای IMTF برگزار گردید.
سه مبارزه این فستیوال برای تصاحب کمربند بین المللی موی تای AITMA & IMTF برگزار شد.