image image image image

آقای عیسی ایزدی را بعنوان نائب رئیس فدارسیون بین المللی موی تای IMTF و انیستیتوی هنرهای رزمی تایلند AITMA در آسیا منصوب شد

دکتر چارونگ ریاست جهانی AITMA & IMTF  آقای عیسی ایزدی را بعنوان نائب رئیس فدارسیون بین المللی موی تای IMTF و انیستیتوی هنرهای رزمی تایلند AITMA در آسیا منصوب نمود.

 

 

تبریک به جامعه ورزش کشور و خانواده هنرهای رزمی با افتخار اعلام میکنیم
دکتر چارونگ ریاست جهانی AITMA & IMTF  آقای عیسی ایزدی را بعنوان نائب رئیس فدارسیون بین المللی موی تای IMTF و انیستیتوی هنرهای رزمی تایلند AITMA در آسیا منصوب نمود. حکم ایشان در وزارت ورزش تایلند به وی اعطا گردید.
ساماندهی به فدارسیون آسیایی ، فعال نمودن بیشتر کشورهای عضو قاره آسیا در دو فدارسیون AITMA & IMTF ، برگزاری دوره ها و مسابقات در سطوح مختلف بخشی از وظایف پاماجارن

( گراند مستر ) عیسی ایزدی است.