image image image image

پاماجارن عیسی ایزدی مورد تقدیر و تشکر ریاست فدارسیون بین المللی موی تای IMTF و انیستیتوی هنرهای رزمی تایلند AITMA

پاماجارن عیسی ایزدی مورد تقدیر و تشکر ریاست فدارسیون بین المللی موی تای IMTF و انیستیتوی هنرهای رزمی تایلند AITMA  قرار گرفت.

ریاست فدارسیون بین المللی موی تای IMTF و انیستیتوی هنرهای رزمی تایلند AITMA از اعضای کمیته اجرایی پانزدهمین فستیوال هنرهای رزمی تایلند 2019 تقدیر و تشکر کرد.