image image image image

دیدار از خانه نای خانتوم اسطوره موی تای که به وی لقب پدر موی تای و هنرهای رزمی تایلند داده شده است مارچ 2019

پاماجارن عیسی ایزدی و آرجان مسعود ایزدی به دعوت سازمان تورسیم و جهانگردی آیوتایا و به نمایندگی از ریاست جهانی  AITMA & IMTF  در مورخ 15 مارچ در این مراسم باشکوه شرکت کردند.