image image image image

امتحان خان و ارتقا درجه زیر نظر استادان بزرگ موی بوران و موی تای انیستیتوی هنرهای رزمی تایلند 2019AITMA & IMTF

امتحان خان و ارتقا درجه زیر نظر  استادان بزرگ موی بوران و موی تای انیستیتوی هنرهای رزمی تایلند AITMA & IMTF مورخ 16 مارچ 2019