image image image image

کنفرانس پانزدهمین دوره فستیوال هنرهای رزمی تایلند در سال 2019

پاماجارن عیسی ایزدی نماینده AITMA & IMTF ایران بهمراه آقای مسعود ایزدی دستیار ریاست جهانی موی تای در جلسه فوق حضور داشتند.

 

کنفرانس پانزدهمین دوره فستیوال هنرهای رزمی تایلند 2019 در مورخ 6 مارچ در سازمان ورزش و تورسیم تایلند برگزار گردید.
پاماجارن عیسی ایزدی نماینده AITMA & IMTF ایران بهمراه آقای مسعود ایزدی دستیار ریاست جهانی موی تای در جلسه فوق حضور داشتند.