image image image image

عیسی ایزدی اولین استاد بزرگ و دارنده مونگون طلایی در ایران

برای اولین بار در تاریخ هنر رزمی موی تای ایران ارتقا به بالاترین درجه رسمی در موی بوران و موی تای

 

از طریق انیستیتوی هنرهای رزمی تایلند AITMA  و فدارسیون بین المللی موی تای IMTF  با تایید دولت تایلند اعطا مونگون طلایی به  PAMAJARN (grandmaster)
عیسی ایزدی