image image image image

گرند مستر (پاماجارن) عیسی ایزدی در کنفرانس کمیته اجرایی مسابقات جهانی موی تای در سال 2018

در مورخ 18 مارچ 2018 کنفرانس کمیته اجرایی مسابقات جهانی موی تای  AITMA & IMTF

 

 

در آیوتایا - تایلند برگزار شد عیسی ایزدی بعنوان ریاست AITMA & IMTF ایران و عضو کمیته اجرایی سازمان جهانی و آقای مسعود ایزدی بعنوان دستیار ریاست جهانی سازمان در کنفرانس فوق حضور داشتند.