image image image image

تیم منتخب موی تای AITMA & IMTF ایران به سرپرستی پاماجارن عیسی ایزدی در روز جهانی موی تای و نای خانتوم 2018

تیم منتخب موی تای  AITMA & IMTF  ایران به سرپرستی پاماجارن عیسی ایزدی در روز جهانی موی تای و نای خانتوم

 

در مورخ 17 مارچ 2018 شرکت نمود. تیم AITMA &IMTF  ایران با تلاش و فعالیت مستمر گرند مستر عیسی ایزدی یکی از اعضای مهم و ارزشمند در این مرام ویژه است.