image image image image

آزمون خان و ارتقا درجه موی تای و موی بوران زیر نظر مدرسین انیستیتوی هنرهای رزمی تایلند AITMA

آزمون و ارتقا درجه در موی تای و موی بوران زیر نظر 4 استاد بزرگ انیستیوی هنرهای رزمی تایلند AITMA

 

در مورخ 16 مارچ 2018 برگزار گردید.هر کشور طبق قانون سازمان جهانی اجازه صدور درجه تا خان 10 را دارد و درجات بالاتر فقط توسط سازمان جهانی در تایلند صادر میشود.