image image image image

گرند مستر (پاماجارن) عیسی ایزدی در کورس موی بوران و موی تای سال 2018

کورس موی بوران و موی تای سازمان جهانی AITMA & IMTF در مورخ 14و15 مارچ 2018

در آیوتایا تایلند زیر نظر اساتید بزرگ سازمان جهانی برگزار گردید.