image image image image

گرند مستر (پاماجارن) عیسی ایزدی در کنفرانس روز جهانی موی تای در سال 2018

کنفراس خبری روز جهانی موی تای در 13 مارچ سال 2018 در  آیوتایا تایلند برگزار شد.

ریاست جهانی AITMA & IMTF دکتر چارونگ بهمراه آقایان عیسی و مسعود ایزدی عضو کمیته اجرایی AITMA & IMTF در جلسه فوق حضور داشتند.