image image image image

تمرینات تیم منتخب موی تای AITMA & IMTF جمهوری اسلامی ایران در تایلند 2018

آخرین تمرینات تیم منتخب موی تای AITMA & IMTF ایران در آیوتایا تایلند مارچ 2018

 

زیر نظر گرند مستر عیسی ایزدی سرپرست و سرمربی کرویا مسعود ایزدی مربی و مدیر فنی تیم کشورمان برگزار گردید.