image image image image

گرند مستر (پاماجارن) عیسی ایزدی در کنفرانس چهاردهمین دوره فستیوال هنرهای رزمی تایلند 2018

در مورخ 7 مارچ 2018 کنفرانس چهاردهمین دوره فستیوال هنرهای رزمی تایلند 2018 در سازمان ورزش و تورسیم تایلند برگزار گردید.
گرند مستر (پاماجارن )  عیسی ایزدی نماینده AITMA & IMTF ایران بهمراه آقای مسعود ایزدی دستیار ریاست جهانی موی تای در جلسه فوق حضور داشتند.