image image image image

آقای مسعود ایزدی در افتتاح مرکز آموزش موی تای Muaythai Legends

در مورخ 14 فوریه 2018 مرکز آموزش موی تای Muaythai Legends

 

توسط ریاست AITMA & IMTF دکتر چارونگ بهمراه دستیار ایشان آقای مسعود ایزدی در بانکوک تایلند افتتاح شد.