image image image image

آقای مسعود ایزدی در روز ملی موی تای در یاساتون تایلند

ششم فوریه 2018 مراسم روز ملی موی تای در یاساتون تایلند

 

توسط دبیرکل انیستیتوی هنرهای رزمی تایلند AITMA  و فدراسیون بین المللی موی تای  IMTF  دکتر سی لونگ و اقای مسعود ایزدی دستیار ریاست فدارسیون جهانی برگزار گردید.