image image image image

کرویا مسعود ایزدی در آزمون ارتقا خان موی تای بوران

در مورخ 16 مارچ 2017 آزمون ارتقا درجه در موی بوران توسط انیستیتوی هنرهای رزمی تایلند AITMA

 

که اولین مرجع برای تعیین درجه و صدور خان موی تای بوران در جهان است برگزار گردید. در مراسم جهانی وای کرو امسال بیش 1500 موی تای کار از سراسر جهان شرکت داشتند که دولت تایلند فقط به هفت ورزشکار نمره قبولی و تایید داد با افتخار از کشورمان آقای مسعود ایزدی از خان 12 به خان 13 ارتقا و از کرو به درجه کرویا نایل گردیدند.
داشتن سابقه مفید بهمراه طی کردن سنوات از مهمترین اصول ارتقا درجه در موی بوران است