image image image image

کرابی کرابونگ

کرابی کرابونگ:

کرابی کرابونگ به مجموعه سلاحهای گفته می شود که در دوران گذشته با ترکیب فنون موی تای در نبرد های تن به تن استفاده می شد این سلاح ها که به 8 نوع تقسیم می شوند با عنوان کرابی کرابوانگ آموزش داده می شود .

کرابی کرابونگ از دو کلمه کرابی به معنی شمشیر کوتاه که افسران نظامی از آن استفاده می کردند و کلمه کرابونگ به معنی سلاح بلند ، مانند چوب دو سر می باشد تشکیل شده است .

آموزش سلاح های کرابی کرابونگ ، جزو دوره های تخصصی موی تای می باشد و هنر جویان موی تای پس از این که مهارت کافی در فنون موی تای را کسب نمودند ،

مرحله آموزش کرابی کرابونگ را می توانند آغاز نمایند . مراحل آموزش کرابی کرابونگ از سطح ابتدایی تا مرحله استادی شامل 9 سطح Level 9 می باشد که به مرحله ششم آن « خن » یا متخصص گفته می شود و مرحله پایانی آن « پرایا » یا استاد بزرگ نامیده می شود .